Özel Güvenlik Dilekçe Örneği

This tag is associated with 3 posts

CHP’den Kamu’daki Güvenlik’çilere Kadro Teklifi


emre köprülü

emre köprülü

Kamu’daki Güvenlik’lere Kadro Teklifi,Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, kamudaki özel güvenliklerin kadroya geçirilmesini teklif etti.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Tekirdağ Milletvekili Köprülü’nün kamuda çalışan güvenlik işçilerinin kadroya alınması hakkındaki kanun teklifi şöyle:
“Genel Gerekçe

Türkiye’de son dönemde kamuda istihdam politikası köklü bir biçimde değiştirilmiş, kadrolu memur ve işçi istihdamı yerine, sözleşmeli personel, geçici personel ve taşeron işçi istihdamına ağırlık verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yaptığı açıklamalara göre, kamuda çalışan taşeron işçi sayısı 500 bini aşmıştır. Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre 2011 yılı içinde 20 bin 727 yüklenici (taşeron) ile toplam 46 339 hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Aralık 2011 istatistiklerine göre; genel ya da yerel tüm kamu kurumlarında çalışan kadrolu sürekli işçi sayısının 357 bin 613 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kamuda çalışan taşeron işçi sayısının kadrolu işçilerin bir buçuk katına ulaştığı görülmektedir.

Her ne kadar kağıt üzerinde güvenlik hizmetleri ihale edilmiş gibi görünse de, fiili uygulamada, işçiler ihale edilmekte, güvenlik şirketleri yalnızca işçilerin sigorta primleri ve ücretlerini yatırmakta, işin sevk ve organizasyonu kamu kurumlarınca yapılmakta, işçilere emir ve talimatı kamu kurumları vermekte, işten çıkarma da dahil olmak üzere işçilere ilişkin tüm işverenlik yetkileri kamu kurumlarınca kullanılmaktadır. Hem hukuka hem de toplum vicdanına aykırı bu uygulama neticesinde, kazanan yalnızca taşeron şirketler olmakta, işçiler daha ucuza, güvencesiz ve hakları kısıtlanarak çalıştırılmakta, kamu kurumları ise normal koşullarda işçilere ödeyecekleri ücreti, taşeron şirketlere ödemekte, kaynak tasarrufu söz konusu olmamaktadır.

Kamu hizmetlerinde süreklilik esastır; kamu hizmetlerinin, sürekli, nitelikli ve sağlıklı bir biçimde sunulması, Anayasal bir sorumluluktur. Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması, güvenlik hizmetlerinin etkin, sürekli ve sağlıklı bir biçimde sunulması, kamu hizmetlerinin esenliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması, kamusal hizmet üretiminin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen, bu hizmetlerin bir kar ve rant aracına dönüştürülmesi, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini değil aynı zamanda kamu hizmetlerinin niteliğini de tehlikeye atmaktadır.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlayan güvenlik işçilerinin, görevlerini layığıyla yerine getirebilmeleri için kurumsal aidiyet içinde ve kamu hizmeti sunduklarının bilincinde olmaları, kendi işleri, iş güvenceleri, gelecekleri, ücret ve hakları konusunda endişe ve kaygı içinde olmaksızın görevlerinin gereğini güven içinde yerine getirebilmeleri gerekir.

Yukarıda belirtilen tüm olgular ışığında, kamu kurum ve kuruluşlarında alt işverenler tarafından çalıştırılan güvenlik işçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4/d maddesi kapsamına alınması ve sürekli kamu işçisi olmalarını öngören bu yasa teklifinin genel gerekçesi;

Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin, kamu eli ve kamu işçisi aracılığıyla bir kamu hizmeti olarak sunulmasını sağlamak ve böylece, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu tüm kamusal hizmetlerin etkin, sağlıklı ve sürekli bir biçimde yürütülebilmesini güvence altına almak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik hizmetlerinin, kar-zarar hesabı ile çalışan şirketlerin ve piyasanın insafına terk edilmesine son vererek, bu hizmetlerin kamu yararı gözetilerek ve bir kamusal sorumluluk olarak etkin, sağlıklı ve sürekli olarak sunulmasını teminat altına almak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının içinde bulunduğu hukuka aykırı, muvazaalı alt işverenlik ilişkilerine ve alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin haklarının kısıtlanması ve ihlal edilmesine son vermek,

Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliği hizmetlerinin alanında ve işyerinde yeterli tecrübeye sahip kalıcı ve sürekli işçiler aracılığı ile sunulmasını sağlamak,

Güvenlik işçilerinin kamu işçisi olarak, güvenceli ve insanca koşullarda istihdam edilmesini sağlayarak, güvenlik işçilerinin hizmetleri sağlıklı bir biçimde sunabilmesinin koşullarını hazırlamak ve kurumsal aidiyeti geliştirmek,

Kamu kaynaklarının taşeron güvenlik şirketlerine aktarılmasına son vermektir.
Madde Gerekçeleri
Madde 1-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki, muvazaalı alt işverenlik ilişkilerine son vermek, güvenlik hizmetlerinin kamu eli ve kamu işçisi aracılığıyla etkin, sağlıklı, verimli ve sürekli bir biçimde sunulmasını sağlamak, kamu kurumlarının güvenliğinin piyasaya terk edilmesini durdurarak, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu tüm hizmetlerin sağlıklı ve güvenli koşullarda üretilebilmesi için güvenlik hizmetlerini kamu güvencesine almak amacıyla, kamuda taşeron şirketler vasıtasıyla çalıştırılan güvenlik işçilerinin kadroya alınması ve kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik hizmetlerinin tümüyle kamu aracılığı ile sunulması öngörülmüştür.

Madde 2–İşçilerin kadroya alınması işleminin esas ve usullerini belirlemek amacıyla, işçilerin derhal kamu kurum ve kuruluşlarının kadrosuna alınmış sayılması, Maliye Bakanlığı’nca gerekli işlemlerin yapılması, işçilerin ücret ve sigorta primlerinin hizmet alımı içinden ayrılan kaynaktan sağlanması öngörülmüştür.
Madde 3-Kadroya alınacak işçilerin hak kaybı yaşamaması için devir işleminin İş Yasası’nın “İşyeri Devri”ni düzenleyen 6. maddesi uyarınca yapılması öngörülmüştür.

Madde 4- İşçilerin kadroya alınması önünde engel teşkil edebilecek olan İş Yasası’nın 2. maddesinin 8. fıkrasına ek bir hüküm eklenerek, kadroya alınma işleminin İş Yasası’na aykırılık taşımamasının sağlanması öngörülmüştür.

Madde 5 – Yürürlük maddesidir
Madde-6 – Yürütme maddesidir

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi
Madde 1: Güvenlik İşçilerinin Kadroya Alınması
1)- Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İHALE Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, güvenlik hizmet alımı sözleşmeleri aracılığı ile çalıştırılan güvenlik işçileri, bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

2)- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, kamu kurum ve kuruluşları, güvenlik hizmetlerini taşeron şirket ya da 3. kişi ya da şirketlere ihale edemez, devredemez, gördüremez. Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik hizmetleri, kadrolu işçiler aracılığı ile sunulur.
Madde-2: Kadroya Alınma İşlemi, İşçilerin Ücret Ve Sigorta Primlerinin Karşılanması
1)- Bu Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle, söz konusu işçiler kadroya geçirilmiş, kamu kurum ve kuruluşları ile alt işverenler arasındaki alt işverenlik ve ihale sözleşmeleri tek taraflı olarak iptal edilmiş sayılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığınca vize edilir. 190 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler yapılır.

2)- Vize işlemine kadar, işçilerin ücret, hak ve sigorta primleri, alt işverene hizmet bedeli olarak ödenmek üzere ayrılan kaynaktan karşılanır; işçilerin toplam ücret ve sigorta primi maliyetleri ile alt işverenlere ihale sözleşmesi uyarınca ödenen bedel arasındaki fark doğrudan işçilerin ücretlerine ve bu nispette sigorta primlerine yansıtılır. İşçilerin, toplu iş sözleşmesinden doğabilecek hak ve alacakları saklıdır.
Madde-3: İşçilerin Devri
1)- Güvenlik işçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarına devri işleminde İş Yasası’nın 6. maddesi uygulanır. Şöyle ki işçiler mevcut hakları, iş sözleşmeleri ve çalıştıkları kurum ya da kuruluştaki toplam kıdem süreleri ile devralınmış sayılır.

Madde-4: İlgili Mevzuatta Değişiklik

1)- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. fıkrasını takiben şu hüküm eklenir.
“Ancak Kanun yoluyla alt işveren işçilerinin tümünün ya da bir bölümünün kadroya alınması mümkündür. Kesinleşmiş müfettiş raporu ya da mahkeme kararı ile muvazaanın ve işçilerin asıl işverenin işçisi olduğunun tespit halinde de, işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarının kadrosuna alınması zorunludur”.
Madde 5- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer
Madde 6- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Etiket Bulutu

5188 özel güvenlik Yasası Ahlaksızlar Arkadaşlık sitelerindeki dolandırıçı yöntemleri ayıplı ürün satan firmalar Başörtü gerçeği Başörtüsü sorunu Başörtüsü ve Kapanma Gerçeği benim Bernardo Vieira's bunun CREDIT LYONNAIS BANK Ghana. Mr.John OMAR din Dolandırıcılar E-postanıza Gelen Tuzaklara Dikkat! Ermeni Soykırımı google Google'da üst sıralara çıkmak. Google Arama Motoru Optimizasyon green card dolandıcıları. Green Card Tuzağına Dikkat Guinea-Bissau's president Joao Bernardo Vieira's Göçmenlik Vizesi programı hakan Hakan AKTAŞ ilk insan insan hakları insan hakları ve özgürlük insanlar international passport internetteki tuzaklar. internetten para nasıl kazanılır Kader Kıyamet vakti Kıyemet vakti madde mail adresinize gelen şüpheli maillere itibar etmeyiniz.Miss.Abijah Francisco José mutluluga ulasmanin ipuclari mutluluğun resmi mutlu olmak oraya Osmanlı İmparatorluğu porno siteleri qnet gerçeği republican forces sahte arkadaşlık siteleri Sahte üyeler sanal üyeler seo'nun en temel kuralları seo nasıl yapılır seo ne demek Soykırım the Prime Minister of Guinea-Bissau's Turban gerçeği Türban Yasağı Türkiye'de qnet Tuzağı Türkiye ilk slogan sitesi Türkiye USA konsolosluğu vize işlem ücreti dolandırıcılığı yabancı ve türk arkadaşlık siteleri Yeni özel güvenlik kimlik kartları yenilendi Yeşilkart dolandıcıları yeşil kart dolandıcıları yeşil kart sahtakarları Özel Güvenlik Özel Güvenlik Dilekçe Örneği Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Üçkağıtçılar özel güvenlik firmaları özel güvenlik haberleri özel güvenlik sorunları özel güvenlik sınav sonuçları özel güvenlik sınav sonuçları ve cevapları özel güvenlik sınav soruları ırk

Blog Stats

  • 52,387 hits
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

%d blogcu bunu beğendi: